Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 11.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима и начину привлачења улагања
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 11.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину привлачења улагања
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Звездара”
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Земун”
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Бежанијска коса”
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о образавању Одбора за реализацију, праћење и унапређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године за период до 2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду Предлога програма за реформисање Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Транснафта” Панчево за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2767/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2841/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2598/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2753/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2840/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2762/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2525/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2376/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2530/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2584/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2585/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2528/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2531/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2583/2016-1
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Привредног друштва за одржавање и обезбеђивање објеката „Костолац — Услуге” д.о.о. Костолац
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Инжењерске коморе Србије
ОГЛАСИ

Поделите: