Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 5.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 5.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2019/2020. годину
 • УРЕДБА о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу
 • УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина
 • УРЕДБА о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • ОДЛУКА о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије
 • ОДЛУКА o утврђивању споменика „Слобода” на Иришком венцу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању манастира Св. Варваре на Рељиној градини за споменик културе
 • ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА ⅠⅠ) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата одбору директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3171/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3170/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3166/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3167/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за период 2019–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2019–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3259/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3341/2019
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017−2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за употребу цемента и производа на бази цемента у изградњи коловозних конструкција и земљаним радовима
 • ПРАВИЛНИК о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници ИПАРД подстицаја
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављање послова, односно вршење дужности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о регистру функционера и регистру имовине
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0153/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0229/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0436/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0587/18-11
 • РЕШЕЊЕ o престанку рада на положају помоћнице Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Царска Бара”
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана”, Суботица
ОГЛАСИ

Поделите: