Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 4.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 4.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Програму здравствене заштите становништва од заразних болести
 • УРЕДБА о Националном програму за палијативно збрињавање деце у Републици Србији
 • УРЕДБА о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству
 • УРЕДБА о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • УРЕДБА о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
 • ОДЛУКА Владе 05 број 11-2492/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Института за европске студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и потпредседника ужег састава Координационог тела за преговарачки процес са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању члана Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању члана Одбора за односе са иностранством
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству одбране Р
 • ЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Војне академије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 43-2284/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2016. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о давању у закуп земљишта у власништву Републике Србије, које је дато на управљање ЈП „Национални парк Копаоник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Тарифу такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2378/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2381/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК o садржини, начину израде и форми безбедносне анализе и безбедносног извештаја жичаре
Републичка изборна комисија
 • РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године
 • УПУТСТВО за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године
 • ОДЛУКА о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних овлашћења
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја
ОГЛАСИ

Поделите: