Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 21 od 6.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 21 od 6.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2020. godini
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2020. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2020. godinu
 • UREDBA o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa
 • UREDBA o cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2020/2021. godinu
 • UREDBA o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • UREDBA o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • STRATEGIJA o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine
 • STRATEGIJA razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine
 • STRATEGIJA pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine
 • ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava nad zavodima koji obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava nad domovima zdravlja
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o imenovanju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za krmno bilje Kruševac
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Kosovska Kamenica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2105/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2106/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2153/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1854/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2007/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1855/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1857/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1859/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1862/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1864/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1865/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2004/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2008/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2010/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2011/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2012/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2013/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2014/2020
 • REŠENJE Vlade 05 broj 464-1991/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bezbednosti mašina
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova
 • PRAVILNIK o načinu prilagođavanja udžbenika
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 43987/11 i 51910/15, Vasiljević protiv Srbije i Drobnjaković protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 26. april 2020. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0751/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0694/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0338/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0054/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0247/2019-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0508/18-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komrad”, Vranje
OGLASI

Podelite: