Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 27.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 27.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
 • УПУТСТВО за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
 • УПУТСТВО о спровођењу Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0257/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенција за борбу против корупције број 014-020-00-0213/17-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2019. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Сува планина”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Јерма”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Лазарев кањон”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Озрен–Јадовник”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Лептерија — Сокоград”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Камена Гора”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Сићевачка клисура”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Голија”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар”, Алибунар
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
ОГЛАСИ

Поделите: