Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 21 od 27.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 21 od 27.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2019. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka
 • ODLUKA o izmeni Odluke o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
 • UPUTSTVO za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • UPUTSTVO o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0257/18-11
 • REŠENJE direktora Agencija za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0213/17-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2019. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Jelašnička klisura”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Suva planina”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Jerma”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode „Lazarev kanjon”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode „Prerasti u kanjonu Vratne”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Ozren–Jadovnik”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Lepterija — Sokograd”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Radan”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Stara planina”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Sićevačka klisura”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Golija”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Zlatibor”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog autotransportnog preduzeća „Alibunar”, Alibunar
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Komunalac, Žabari
OGLASI

Podelite: