Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 19.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 19.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2018. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
 • УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
 • УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за испитивање поступања државних органа у расветљавању пријављених случајева нестале деце у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице — државног пута IБ реда број 21 Нови Сад — Рума („Фрушкогорски коридор”)”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Образовно-културног центра „Вук Караџић” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2018. годину и Финансијско пословање „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд — План за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2404/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2418/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2420/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2477/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 456-2092/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2094/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2095/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2097/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2099/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2102/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2105/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2120/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2342/2018
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-8/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-9/18
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-116/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-117/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-135/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-162/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-163/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-165/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1144/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1287/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и извршења — приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и извршења — приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину
Друге организације
 • СПОРАЗУМ o продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: