Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 12.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 12.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
 • ОДЛУКА о избору чланова Већа Агенције за спречавање корупције
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана
Народна банка Србије
 • ОДЛУКA о допунама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандeмије COVID-19
 • ОДЛУКA о допунама Одлуке о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандeмије COVID-19
 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Have Stars” д.o.o. Нови Пазар
ОГЛАСИ

Поделите: