Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 21 od 12.3.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 21 od 12.3.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • ODLUKA o izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
 • ODLUKA o dopunama Odluke o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Have Stars” d.o.o. Novi Pazar
OGLASI

Podelite: