Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 22.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 22.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију
 • УРЕДБА о престанку важења дела Уредбе о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора
 • ОДЛУКА о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту, 05 број 424-2733/2019
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту, 05 број 424-2734/2019
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Јединствене методологије за процену штета од елементарне и друге непогоде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра „Бор” у Бору
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Бор” у Бору
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије пословних струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2829/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2824/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2828/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2822/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2825/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2823/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2827/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2019. годину и Финансијско пословање „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд — план за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку o успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и града Ђилина, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за промену назива Јавне здравствене установе Болница Источно Сарајево
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2904/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2905/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2912/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2913/2019
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
 • ПРОГРАМ за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања — Doing Business за период 2019–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ПРАВИЛНИК о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за накнаду за задржавање права на истражни простор
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за накнаду за примењена геолошка истраживања
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о бродским исправама и књигама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
 • ПРАВИЛНИК о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке националне мањине из Регистра политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-94/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-95/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-96/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-97/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-98/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-117/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-118/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0104/17-11
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2018. годину
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Увац”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићених подручја СП „Ресавска пећина” и СП „Лисине” и цени услуга управљача
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам града Новог Пазара”
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
ОГЛАСИ

Поделите: