Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 20 od 22.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 20 od 22.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju
 • UREDBA o prestanku važenja dela Uredbe o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora
 • ODLUKA o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o emisiji državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu, 05 broj 424-2733/2019
 • ODLUKA o dopuni Odluke o emisiji državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu, 05 broj 424-2734/2019
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2019/2020. godinu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Jedinstvene metodologije za procenu šteta od elementarne i druge nepogode
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra „Bor” u Boru
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra „Bor” u Boru
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za nestala lica
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2829/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2824/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2828/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2822/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2825/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2823/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2827/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za kvalifikacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalifikacije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd za 2019. godinu i Finansijsko poslovanje „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd — plan za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Đilina, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za promenu naziva Javne zdravstvene ustanove Bolnica Istočno Sarajevo
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2904/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2905/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2912/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2913/2019
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Programa o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014–2020. godine
 • PROGRAM za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja — Doing Business za period 2019–2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • PRAVILNIK o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o sadržini obrasca za naknadu za zadržavanje prava na istražni prostor
 • PRAVILNIK o sadržini obrasca za naknadu za primenjena geološka istraživanja
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu dostavljanja obrazaca za naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o označavanju energetske efikasnosti usisivača
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o brodskim ispravama i knjigama
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
 • PRAVILNIK o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2019. godinu
 • REŠENJE o brisanju političke stranke nacionalne manjine iz Registra političkih stranaka
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-94/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-95/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-96/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-97/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-98/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-117/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-118/2019-09
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0104/17-11
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ Zaštitnika građana za 2018. godinu
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Uvac”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenih područja SP „Resavska pećina” i SP „Lisine” i ceni usluga upravljača
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Blace”, Blace
OGLASI

Podelite: