Објављен „Службени гласник РС“ број 19 од 14.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 14.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-79/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-80/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-83/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-84/2018-09
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-122/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7387/2015
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0228/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0194/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0439/17-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2018. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Савета за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2019. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сечањ”, Сечањ
ОГЛАСИ

Поделите: