Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 19 od 14.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 19 od 14.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Republička izborna komisija
  • POSLOVNIK Republičke izborne komisije
  • UPUTSTVO o načinu određivanja biračkih mesta
  • UPUTSTVO o uređenju biračkog mesta i prostorije za glasanje
  • UPUTSTVO o jedinstvenim standardima za izborni materijal
  • UPUTSTVO o načinu ostvarivanja prava birača na informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao
  • UPUTSTVO za sprovođenje žreba za utvrđivanje redosleda kandidata za predsednika Republike na listi kandidata za izbor predsednika Republike
  • UPUTSTVO o načinu praćenja izlaznosti birača na izbore
  • UPUTSTVO za statističku obradu podataka na izborima
  • KODEKS ponašanja članova i zamenika članova organa za sprovođenje izbora

Podelite: