Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 26.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 26.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Карипској заједници (CARICOM), са седиштем у Вашингтону
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Карипској заједници (CARICOM), са седиштем у Вашингтону
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Салвадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Салвадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Влада
  • ОДЛУКA о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
  • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце финансијског лизинга
Друге организације
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE Београд
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Have Stars д.о.о. Нови Пазар
  • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, PARTENON M.A.M. SISTEM, AD BEOGRAD

Поделите: