Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 16 od 26.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 16 od 26.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Karipskoj zajednici (CARICOM), sa sedištem u Vašingtonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Karipskoj zajednici (CARICOM), sa sedištem u Vašingtonu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Salvador, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Salvador, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Vlada
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana metrološkog nadzora
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Have Stars d.o.o. Novi Pazar
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, PARTENON M.A.M. SISTEM, AD BEOGRAD

Podelite: