Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 154 od 23.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 154 od 23.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • ODLUKA o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • ODLUKA o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta
 • ODLUKA o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova, RS broj 65
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova, RS broj 66
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 72
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 73
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 74
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 75
Vlada
 • PROGRAM razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije za period 2021–2031. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o sistemu izvršenja budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/186
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/191
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/404
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/516
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/517
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/524
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/622
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/693
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/724
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/725
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/868
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/956
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/957
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/958
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1279
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1288
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1289
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1290
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1291
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1317
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1701
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/1702
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01848/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-02926/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05157/2010-03
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu
Narodna banka Srbije
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture
 • PRAVILNIK o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi
 • IZVOD iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 20/166 od 26. novembra 2020. godine
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 20/167 od 26. novembra 2020. godine
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA o visini troškova akreditacije zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse
 • FINANSIJSKI PLAN Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Bački Petrovac
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Negotin
OGLASI

Podelite: