Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 25.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о јавним предузећима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2016. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 25.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о јавним предузећима
 • ЗАКОН о метрологији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала
 • ЗАКОН о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о јавном здрављу
 • ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести
Влада
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Нова Варош и образовању Привременог органа општине Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању председника Управног одбора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова српског дела Сталне мешовите комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за отварање нових и прекатегоризацију и модернизацију постојећих граничних прелаза Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање” д.о.о. Београд за 2016. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу судских таксених марака, поступку израде, дистрибуцији и располагању судским таксеним маркама
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и Регистра представништава страних привредних комора
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1120/2014-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2016. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2016. године
ОГЛАСИ

Поделите: