Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 19.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 19.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Азербејџан
Влада
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Калемегдански рт”
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе”
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Овчарско-кабларске клисуре
 • ОДЛУКA о образовању Радне групе за сарадњу са Међународном организацијом Франкофоније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и заменика председника преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и заменика председника преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Грацу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину Јавног предузећа „Службени гласникˮ
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мостˮ, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” у „South Stream Serbia” AG, Zug, Switzerland
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ДОПУНА УСКЛАЂЕНИХ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-18/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-950/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1095/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-3/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-15/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-16/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-17/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-24/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-1/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-3/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-5/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-6/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0867/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0224/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0200/19-11
Друге организације
 • СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: