Објављен „Службени гласник РС“ број 149 од 11.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2020. године
 • УРЕДБА о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама
 • УРЕДБА о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 149 од 11.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2021. годину
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о јавном дугу
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће – Мали Караман
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 53
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 55
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 56
Влада
 • УРЕДБА о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама
 • УРЕДБА о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење спровођења Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020–2022. година
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за безбедност и заштиту новинара
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора – главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора – главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Музеја савремене Уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Шајкашка” друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. Мокра Гора за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2020. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10298/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10299/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10300/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10302/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10303/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10304/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10305/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10314/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10316/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10317/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10318/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10171/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10186/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10188/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10191/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465–10166/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10167/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10169/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10185/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10189/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10256/2020
 • ИСПРАВКА Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-539/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-889/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-204/2020-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2021. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о инвестирању средстава осигурања
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован
 • ОДЛУКА о управљању ризицима даваоца лизинга који настају по основу увођења нових производа/услуга
 • УПУТСТВО о изменама Упутства за утврђивање статуса неизмирења обавеза
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2020. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Шарган – Мокра Гора”
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Сечањ
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Топлана – Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Топлана – Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: