Objavljen „Službeni glasnik RS“, broj 14 od 22.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu
 • PRAVILNIK o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
 • PRAVILNIK o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 14 od 22.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu
Vlada
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1629/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1650/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
 • PRAVILNIK o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za nemački jezik
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-984/2016
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-985/2016
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-992/2016
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: