Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 21.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2020. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 21.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2020”
 • УРЕДБА о Европској електронској наплати путарине
 • СТРАТЕГИЈА за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године
 • ОДЛУКА о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана
 • ОДЛУКА о изменама оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМПˮ, Лапље Село
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Пећинци и образовању Привременог органа општине Пећинци
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Комисије за разматрање спорних односа који могу бити предмет пред међународним арбитражама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију Пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника, вршилаца дужности чланова и члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Ковин
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Врбас
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Оџаци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Бенгалуру, Република Индија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Путеви Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парк природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1369/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1599/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1600/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1601/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1303/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1305/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1307/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1309/2020
 • ПРОГРАМ за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Класификацији основа привременог ограничења права
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обраду дувана и условима за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца за пријаву врсте и количине минералних ђубрива, односно средстава за заштиту биља, односно детерџената са фосфатима
 • ПРАВИЛНИК о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о организацији и поступку електронског јавног надметања
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • ПРАВИЛНИК о испиту и стручном усавршавању просветних саветника
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 63. заседању марта 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-14395/2018 и издвојено сагласно мишљење судије
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-6720/2019 и издвојено мишљење судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0112/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0646/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0431/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0823/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0902/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0032/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0963/18-11
 • РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару 2020. године
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: