Објављен „Службени гласник РС“ број 134 од 2.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 134 од 2.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Науру, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБA о измени Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, Ниш за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу Ниш за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9953/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9954/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9955/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9956/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9957/2022
 • РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе и министра културе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за поједностављени поступак за доношење одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење решења о признавању одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење привремене дозволе за чињење доступним на тржишту или коришћење биоцидног производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење потврде за чињење доступним на тржишту биоцидног производа ради коришћења у експерименту или испитивању за сврхе производ и процес-оријентисаног истраживања и развоја
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење потврде за чињење доступним на тржишту биоцидног производа ради коришћења у експерименту или испитивању за сврхе научног истраживања и развоја
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење дозволе за експеримент или испитивање за сврхе научног истраживања и развоја
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за доношење дозволе за експеримент или испитивање за сврхе производ и процес-оријентисаног истраживања и развоја
 • ПРАВИЛНИК о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу и садржини постера са обавештењем, односно изгледом и садржином упозорења о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу уз одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за ургентну медицину Београд
Правосуђе
 • ОДЛУКА престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0030/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0505/21-11б
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, YUGOROSGAZ а.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Други-октобар Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет Пландиште
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: