Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 134 od 2.12.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 134 od 2.12.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Nauru, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kanberi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Turkmenistanu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o načinu i modalitetima izračunavanja troškova koji su nastali kao direktan rezultat saobraćanja voza
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju direktora Bezbednosno-informativne agencije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd za period 2022–2024. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”, Niš za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo sa ograničenom odgovornošću Niš za 2022. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9953/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9954/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9955/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9956/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9957/2022
 • REŠENJE o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za pojednostavljeni postupak za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje rešenja o priznavanju odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje privremene dozvole za činjenje dostupnim na tržištu ili korišćenje biocidnog proizvoda
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje potvrde za činjenje dostupnim na tržištu biocidnog proizvoda radi korišćenja u eksperimentu ili ispitivanju za svrhe proizvod i proces-orijentisanog istraživanja i razvoja
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje potvrde za činjenje dostupnim na tržištu biocidnog proizvoda radi korišćenja u eksperimentu ili ispitivanju za svrhe naučnog istraživanja i razvoja
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje dozvole za eksperiment ili ispitivanje za svrhe naučnog istraživanja i razvoja
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za donošenje dozvole za eksperiment ili ispitivanje za svrhe proizvod i proces-orijentisanog istraživanja i razvoja
 • PRAVILNIK o specifičnim zahtevima za pakovanje, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o izgledu i sadržini postera sa obaveštenjem, odnosno izgledom i sadržinom upozorenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću uz odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena na životnu sredinu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za urgentnu medicinu Beograd
Pravosuđe
 • ODLUKA prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0030/21-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0505/21-11b
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, YUGOROSGAZ a.d. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Drugi-oktobar Vršac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, CYRUS ENERGY d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Polet Plandište
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
OGLASI

Podelite: