Објављен „Службени гласник РС“ број 133 од 6.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 133 од 6.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА председника Владе број 035-00-22/2020-01
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ o постављењу на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8734/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8736/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8792/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8794/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8795/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину вршења прегледа и узорковања пошиљке средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце, као и о обрасцу и садржини захтева за преглед пошиљке и условима које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о одузимању Решења о акредитацији број А-88-08/2013 Здравственој установи Дом здравља Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0282/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0089/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0117/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0205/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0091/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0265/19-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о усвајању измена и допуне Статута Стоматолошке коморе Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈП „Комуналац”, Ириг
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Градац”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: