Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 132 od 30.12.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2022. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • ODLUKA o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
   

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 132 od 30.12.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Poljskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Jermeniji
Vlada
 • UREDBA o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera za realizaciju projekta izgradnje Južne obilaznice Valjeva i Obilaznice oko Svilajnca
 • UREDBA o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o centralizovanom obračunu primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
 • UREDBA o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
 • UREDBA o izmenama Uredbe o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
 • UREDBA o izmeni Uredbe o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila
 • UREDBA o eko-dizajnu proizvoda koji utiču na potrošnju energije
 • UREDBA o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe
 • UREDBA o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • ODLUKA o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E-761)
 • ODLUKA o osnivanju Srednje škole „Doljevac” u Doljevcu
 • ODLUKA o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera na projektima izgradnje Južne obilaznice Valjeva i Obilaznice oko Svilajnca
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj E-sporta u Republici Srbiji od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Nacionalne koalicije za smanjenje energetskog siromaštva
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Učeničkog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Učeničkog centra Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Studentsko odmaralište „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Studentsko odmaralište „Beograd”
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Transnafta AD Pančevo za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12523/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12524/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12525/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12528/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12533/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12127/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12209/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12246/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12249/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12208/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12210/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12211/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12215/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12216/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12219/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12221/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12395/2021
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2022. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika
 • PRAVILNIK o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d.Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo” Bojnik
OGLASI

Podelite: