Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 28.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2018. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2019. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 28.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2019. години
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревац”) — Пожаревац (обилазница) — Велико Градиште — Голубац
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган — Мокра Гора”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланoвa Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Рио де Жанеиру, Федеративна Република Бразил
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измене Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и студијских програма
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и општине Брод, Република Српска
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима, начину и поступку издавања и замене, садржини и обрасцу бродарске књижице и дозволе за укрцавање, лицима и органима надлежним за уношење и оверу података, као и садржини, обрасцу и начину вођења регистра издатих бродарских књижица и дозвола за укрцавање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-54/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-55/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-56/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-57/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00075/2019-09
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2019. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01295/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01296/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01297/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01298/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01299/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01300/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01301/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01302/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01303/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01304/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01305/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01306/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01307/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01308/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01309/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
 • ПРАВИЛНИК о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0728/17-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2018. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2018. до 31. децембра 2018. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2018. годину
Друге организације
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: