Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 13 od 28.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2018. godine
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 13 od 28.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2019. godini
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd–Niš (petlja „Požarevac”) — Požarevac (obilaznica) — Veliko Gradište — Golubac
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Šargan — Mokra Gora”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja Jugoslavije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Rio de Žaneiru, Federativna Republika Brazil
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmene Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, načinu izrade i sadržaju plana i programa obuke
 • NAREDBA o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2019. godini
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-54/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-55/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-56/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-57/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00075/2019-09
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01295/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01296/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01297/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01298/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01299/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01300/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01301/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01302/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01303/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01304/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01305/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01306/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01307/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01308/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01309/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
 • ODLUKA o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • PRAVILNIK o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova
 • PRAVILNIK o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa
 • REŠENJE o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (posebni dodatak) za rehabilitovano lice
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0728/17-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2018. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2018. do 31. decembra 2018. godine
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2018. godinu
Druge organizacije
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: