Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 14.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 14.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 5
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 6
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 7
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 8
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 9
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 10
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2020. години
 • УРЕДБА о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
 • УРЕДБА о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа заодобрење привременог боравка
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о појединостима поступка и критеријумима који се примењују за приступ услугама које се пружају у услужним објектима
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2020/2021. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства и управљање безбедносним ризицима природних катастрофа који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2020/2021. годину
 • ОДЛУКА Владе 05 број 11-1062/2020
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за борбу против дрога РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за борбу против дрога
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института друштвених наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Научно-образовног центра „Шумадијска академија”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Научно-образовног центра „Шумадијска академија”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1174/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1175/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1204/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1319/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1320/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1321/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1322/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1323/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1324/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Фонда солидарности за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1325/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1367/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1378/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1092/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1096/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години
 • ПРАВИЛНИК о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
 • ПРАВИЛНИК о производњи и промету малих количина хране биљног порекла, подручју за обављање тих делатности, као и искључењу, прилагођавању или одступању од захтева хигијене хране
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о накнади трошкова у судским поступцима
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину
 • ОДЛУКА о уступању извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума и других послова од јавног интереса у области здравља шумског биља
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра сефова
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра корисника новчане дознаке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0079/19-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-274/2020-1
Друге организације
 • ОДЛУКА о усвајању ценовника за нестандардне услуге
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: