Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 13 od 14.2.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 13 od 14.2.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 5
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 6
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 7
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 8
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 9
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 10
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu
 • ODLUKA o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 1
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 2
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 3
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 4
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 5
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 6
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 7
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 8
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 9
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 10
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 11
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 12
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 13
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 14
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 15
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 16
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 17
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 18
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 19
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 20
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 21
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 22
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 23
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 24
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 25
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 26
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 27
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 31
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 34
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 35
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 38
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 39
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 40
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 41
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 42
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 43
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 44
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 45
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 46
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 47
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 48
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 49
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 50
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 51
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 52
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 53
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 54
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 55
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 56
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 57
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 58
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 59
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 60
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 61
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 62
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu
 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2020. godini
 • UREDBA o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
 • UREDBA o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova zaodobrenje privremenog boravka
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2020/2021. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva i upravljanje bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2020/2021. godinu
 • ODLUKA Vlade 05 broj 11-1062/2020
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za borbu protiv droga REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za borbu protiv droga
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Odbora za javni nadzor revizije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Naučno-obrazovnog centra „Šumadijska akademija”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Naučno-obrazovnog centra „Šumadijska akademija”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1174/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1175/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1204/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1319/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1320/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1321/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1322/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1323/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1324/2020
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” d.o.o. Zrenjanin za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1325/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1367/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1378/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1092/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1096/2020
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini
 • PRAVILNIK o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila
 • PRAVILNIK o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020. godinu
 • ODLUKA o ustupanju izveštajno-dijagnozno prognoznih poslova u zaštiti šuma i drugih poslova od javnog interesa u oblasti zdravlja šumskog bilja
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra sefova
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0079/19-11
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-274/2020-1
Druge organizacije
 • ODLUKA o usvajanju cenovnika za nestandardne usluge
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: