Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 14.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
 • ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
 • СПОРАЗУМ о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 14.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Независне Државе Самое
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1218/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1219/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1220/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1221/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар — 31. децембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1245/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва, садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1286/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1288/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1442/2018
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
 • ПРАВИЛНИК o начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан
 • ПРАВИЛНИК о метролошкој експертизи
 • ПРАВИЛНИК о врстама мерила која подлежу законској контроли
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2018. години
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о накнадама за рад и накнадама трошкова органа, чланова органа и чланова радних тела Коморе јавних извршитеља
 • СПОРАЗУМ о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
 • ОДЛУКА о усвајању Буџета Коморе јавних извршитеља за 2018.годину
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1205/2018
 • РЕШЕЊЕ почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1206/2018
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG”, д.о. Беград, КИФ18-07342
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о. Београд, КИФ18-07347
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: