Објављен „Службени гласник РС“ број 126 од 23.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2022. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 126 од 23.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалнoj заштити
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
 • ОДЛУКA о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавних тужилаца
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Комонвелту Аустралија
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11971/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11972/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11975/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми извештаја о мониторингу земљишта
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 715-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 715-3/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди
 • ОДЛУКА о поништавању огласа за избор јавних тужилаца
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање
 • ОДЛУКА о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4647-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4648-1-I-1/2021
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ОПШТИ УСЛОВИ за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд

Поделите: