Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 126 od 23.12.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 126 od 23.12.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti
 • ZAKON o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma–Šabac–Loznica
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnih tužilaca
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Komonveltu Australija
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd–Požega
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11971/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11972/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11975/2021
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Registru hemikalija
 • PRAVILNIK o sadržini i formi izveštaja o monitoringu zemljišta
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 715-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 715-3/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi
 • ODLUKA o poništavanju oglasa za izbor javnih tužilaca
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • UPUTSTVO za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za usavršavanje
 • ODLUKA o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4647-1-I-1/2021
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4648-1-I-1/2021
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • OPŠTI USLOVI za obavljanje univerzalne poštanske usluge u Javnom preduzeću „Pošta Srbije”, Beograd

Podelite: