Објављен „Службени гласник РС“ број 124 од 16.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2020. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету освежавајућих безалкохолних пића

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 124 од 16.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • УРЕДБА о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине управља и располаже Агенција за осигурање депозита
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Новом Саду
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Високе струковне школе за предузетништво у Београду
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за верификацију јединственог бирачког списка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни оснивачког акта привредног друштва „Енерго-зелена” д.о.о. Инђија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8089/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8094/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8095/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7939/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7940/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7945/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7941/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7942/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7943/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7944/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету освежавајућих безалкохолних пића
 • СПИСАК o престанку важења Списка уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 552-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 552-3/20
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система
 • ПРАВИЛНИК о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка после издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата o безбедности за управљање железничком инфраструктуром
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, „BH tobacco” Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: