Објављен „Службени гласник РС“ број 123 од 15.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 123 од 15.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о запосленима у јавним службама
 • ЗАКОН о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о патентима
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина”
 • УРЕДБA о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2021. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
ОГЛАСИ

Поделите: