Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 22.2.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 22.2.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kipar
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017”
 • UREDBA o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2017. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa za javno-privatno partnerstvo i koncesije u području žičara
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima
 • PRAVILNIK o sadržaju izveštaja privremenog zastupnika kapitala
 • PRAVILNIK o nacionalnoj kategorizaciji sportova
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-2/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-4/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-25/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-493/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0006/16-11
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” iz Kraljeva
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” iz Kraljeva
OGLASI

Podelite: