Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 12.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 12.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o utvrđivanju Prostorno kulturno-istorijske celine Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
 • ODLUKA o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine „Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca”, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnim tužiocima
 • ODLUKA o prestanku funkcije tužioca u tužilaštvu posebne nadležnosti
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru
 • ODLUKA o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu
 • ODLUKA o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija
 • ODLUKA o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 11
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 12
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 13
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 14
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 15
 • ODLUKA o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15)
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 1
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 2
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 3
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 4
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 5
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 6
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 7
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 8
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 9
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 10
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 11
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 12
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 13
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 14
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 15
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 16
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 17
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 18
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 19
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 20
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 21
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 22
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 23
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 24
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 25
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 26
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 27
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 31
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 34
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 35
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 38
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 39
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 40
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 41
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 42
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 43
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 44
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 45
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 46
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 47
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 48
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 49
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 50
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 51
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 52
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 53
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 54
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 55
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 56
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 57
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 58
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 59
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 60
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 61
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 62
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 63
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 64
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 65
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 66
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 67
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 68
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 69
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 70
Vlada
 • UREDBA o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole astme i hronične opstruktivne bolesti pluća u Republici Srbiji do 2020. godine
 • UREDBA o Šifarniku radnih mesta
 • UREDBA o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2016. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem
 • UREDBA o dopuni Uredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za upravljanje procesom strateškog razvoja AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju člana Odbora za pravni sistem i državne organe
 • REŠENJE o razrešenju člana Odbora za odnose sa inostranstvom
 • REŠENJE o razrešenju člana Komisije za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija
 • REŠENJE o razrešenju člana Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Kliničkog centra Niš
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara Planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara Planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za mlade
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1364/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-301/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na osnivanje Društva „ELEKTROSEVER” d.o.o. Severna Mitrovica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na osnivanje Društva „EPS TRGOVINA” d.o.o. Severna Mitrovica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti Vodoprivrednog privrednog društva „Negotin” društvo s ograničenom odgovornošću, Negotin
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1478/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1481/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1482/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1573/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1231/2016
 • REŠENJE o utvrđivanje javnog interesa, 05 broj 465-1232/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1233/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1234/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1235/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima
 • PRAVILNIK o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu
 • PRAVILNIK o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
 • PRAVILNIK o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje
 • PRAVILNIK o merilima i postupku za upis učenika — pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo
 • PRAVILNIK o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika
 • PRAVILNIK o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine
 • IZMENE I DOPUNE Javnobeležničke tarife
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
Druge organizacije
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, PPT „Armatura” a.d. Aleksandrovac
OGLASI

Podelite: