Објављен „Службени гласник РС“ број 12 од 12.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2015. и 2016. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 12 од 12.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о утврђивању Просторно културно-историјске целине Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, непокретног културног добра од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о престанку функције јавним тужиоцима
 • ОДЛУКА о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
 • ОДЛУКА о разрешењу функције председника Основног суда у Ваљеву
 • ОДЛУКА о избору чланова Високог савета судства из реда судија
 • ОДЛУКА о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 11
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 12
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 13
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 14
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 15
 • ОДЛУКА о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15)
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 63
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 66
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 67
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 68
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 69
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 70
Влада
 • УРЕДБА о Националном програму превенције, лечења и контроле астме и хроничне опструктивне болести плућа у Републици Србији до 2020. године
 • УРЕДБА о Шифарнику радних места
 • УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2016. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за односе са иностранством
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара Планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара Планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1364/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-301/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на оснивање Друштва „ЕЛЕКТРОСЕВЕР” д.о.о. Северна Митровица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на оснивање Друштва „ЕПС ТРГОВИНА” д.о.о. Северна Митровица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о располагању имовином велике вредности Водопривредног привредног друштва „Неготин” друштво с ограниченом одговорношћу, Неготин
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1478/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1481/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1482/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1573/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1231/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивање јавног интереса, 05 број 465-1232/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1233/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1234/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1235/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу Упитника о идентификационим подацима
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2015. и 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 • ПРАВИЛНИК о поморским књижицама и дозволама за укрцавање
 • ПРАВИЛНИК о мерилима и поступку за упис ученика — припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину поступања са документацијом за процену средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво
 • ПРАВИЛНИК о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика
 • ПРАВИЛНИК о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ТАРИФА јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљање заоставштине
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничке тарифе
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
Друге организације
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, ППТ „Арматура” а.д. Александровац
ОГЛАСИ

Поделите: