Објављен „Службени гласник РС“ број 119 од 1.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 119 од 1.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора
 • ОДЛУКА број 2020/1 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању буџета Транспортне заједнице за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-8/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Поделите: