Објављен „Службени гласник РС“ број 116 од 16.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 116 од 16.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2021. године
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Ресник – Младеновац – Велика Плана – Ниш”
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за унапређење начина финансирања завода односно института за јавно здравље
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7237/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7238/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7239/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7241/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Беча, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7149/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7150/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7183/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7185/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7186/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7188/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7190/2020
Министарства
 • УПУТСТВО о допуни Упутства о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-112/2019
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-157/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку дужности председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Високог савета судства
 • ОДЛУКА о избору председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Високог савета судства
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину
 • ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
ОГЛАСИ

Поделите: