Објављен „Службени гласник РС“ број 115 од 11.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 115 од 11.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Светој Столици у Ватикану
Влада
 • УРЕДБА о локацијским условима
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању Привредног друштва „Аеродром Требиње” д.о.о. Требиње у Републици Српској
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7132/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7133/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7134/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли обележавања и регистрације свиња
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима
 • ПРАВИЛНИК о начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање
 • ИСПРАВКА Коефицијента за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-416/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-428/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-430/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-437/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-442/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-443/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-193/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-195/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-196/2020-01
 • ОДЛУКА о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину обављања поштанских услуга
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: