Објављен „Службени гласник РС“ број 114 од 4.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 114 од 4.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап”
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању привредног друштва „Центар за истраживање рекаˮ д.о.о. Стара Паланка
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2019. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6950-2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6975/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6977/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6984/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6986/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о Програму теста за избор директора Агенције за спречавање корупције
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу јавног конкурса за избор директора Агенције за спречавање корупције
 • ПРАВИЛНИК о Програму теста за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу јавног конкурса за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-9953/2018 и издвојено мишљење судије
 • ЗАКЉУЧАК Уставног суда број Уж-4677/2015
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга
 • УПУТСТВО за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
 • ПРОГРАМ обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0133/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0063/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0215/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0419/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0581/19-11
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Фискалног савета
ОГЛАСИ

Поделите: