Објављен „Службени гласник РС“ број 113 од 17.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 113 од 17.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2018. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ЗАКОН о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају
 • ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о раду
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
 • ЗАКОН о запосленима у јавним службама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • ЗАКОН о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 — аутентично тумачење)
ОГЛАСИ

Поделите: