Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 113 od 17.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 113 od 17.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • ZAKON o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • ZAKON o zaposlenima u javnim službama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • ZAKON o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15 i 106/16 — autentično tumačenje)
OGLASI

Podelite: