Објављен „Службени гласник РС“ број 113 од 14.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 113 од 14.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата
 • УРЕДБУ о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд (Батајница)
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о замени пољопривредног земљишта у државној својини
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Мубаиу, Република Индија
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о постављењу почасног конзула Републике Србије у Мубаиу, Република Индија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7955/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8019/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7930/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7929/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и Метрополитанске општине Баликесир, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8060/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8061/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8064/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8074/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8076/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8077/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8084/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8085/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о звањима, условима за стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, ММSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и условима за обављање пилотаже, условима, програму, начину и трошковима полагања стручног испита за лоцмана и обрасцу лоцманске легитимације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 531-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 531-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 531-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 531-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о усвајању измена и допуна Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2022. године
ОГЛАСИ

Поделите: