Објављен „Службени гласник РС“ број 112 од 2.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 112 од 2.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о реализацији практичне наставе и професионалне праксе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” на животну средину
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
ОГЛАСИ

Поделите: