Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 112 od 2.9.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 112 od 2.9.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o realizaciji praktične nastave i profesionalne prakse
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • PRAVILNIK o utvrđivanju spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi” na životnu sredinu
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u avgustu 2020. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
OGLASI

Podelite: