Објављен „Службени гласник РС“ број 111 од 28.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6792/2020

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 111 од 28.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за спољну и унутрашњу трговину „ZP COMMERCE”, Краља Петра 10
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измене I Финансијског плана Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увацˮ за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6792/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6794/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6818/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању
 • ПРАВИЛНИК о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке 08/2 број 022.1-1/23 од 8. јуна 2020. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0918/18-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: