Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 11.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 11.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o ovlašćenju, broj O2-1/2016
 • REŠENJE o ovlašćenju, broj O2-2/2016
 • REŠENJE o ovlašćenju, broj O6-1/2016
 • REŠENJE o ovlašćenju, broj O6-2/2016

Podelite: