Објављен „Службени гласник РС“ број 109 од 21.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА o допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 109 од 21.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин–Зајечар–Неготин
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за координацију активности за унапређење положаја Рома
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мостˮ Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о допуни Правилника о раду ВД „Западна Морава” д.о.о. Краљево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6621/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6623/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6624/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи
 • ОДЛУКА број 2020/04 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о правилима путовања за особље Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА број 2020/05 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о правилима надокнаде трошкова лицима изван Сталног секретаријата Транспортне заједнице која су позвана да присуствују састанцима у својству стручњака
 • ОДЛУКА број 2020/06 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о финансијским правилима и поступцима ревизије који се примењују на Транспортну заједницу
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 441-10/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 443-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 443-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 443-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 443-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 443-6/20
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-425/2020-03
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-880/2019-03/2
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о категоризацији аутобуских станица у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: