Објављен „Службени гласник РС“ број 108 од 20.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 108 од 20.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мадагаскар, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда солидарности
Министарства
 • УПУТСТВО о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-55/2020
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0121/2019-08
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник
ОГЛАСИ

Поделите: